[صفحه اصلی ]   [ English ]  
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: مشاهده طرح تحقیقاتی ::
شناسه طرح UNI36prj256
کد داخلی
كد سه حرفی دانشگاه یا سازمان مجری اصلی UNI36
نام دانشگاه یا سازمان مجری اصلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
نام گروه یا دانشكده یا بخش محل اجرای طرح دانشکده پرستاری و مامایی و پیرا پزشکی شرق گیلان
عنوان انگلیسی Frequency of integrons and relationship its antibiotics resistance pattern among of pseudomonas aeruginosa isolated from
عنوان فارسی بررسي فراواني اينتگرون ها و ارتباط آن با الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در سودوموناس آئروزينوزا جدا شده از نونه هاي زخم بيمار
زبان فارسی
نوع طرح تحقیقاتی كاربردي
نوع طراحی مطالعه مشاهده‌اي
خلاصه طرح به فارسی سودوموناس آئروژينوزابه عنوان يك پاتوژن فرصت¬طلب به ويژه در افرادي كه داراي ضعف سيستم ايمني مي باشند به طور مثال در زخمهاي حاصل از سوختگي¬هاي شديد مطرح مي¬گردد. اين باكتري سومين عامل شايع و متداول عفونت¬هاي بيمارستاني بعد از اشرشيا كلي و استافيلوكوكوس اورئوس است كه حدود 10 درصد كل عفونت¬هاي بيمارستاني را تشكيل مي¬دهد. در سالهاي اخير عليرغم معرفي انواع مختلف آنتي¬بيوتيك¬هاي با فعاليت ضد سودومونايي، اين ارگانيسم به علت كسب مقاومت دارويي، عفونت¬هاي شديدي را در سوختگي¬ها به وجود آورده است. كاربرد بي رويه آنتي بيوتيكها در درمان عفونتهاي باكتريال، موجب انتخاب سويه هاي مقاوم شده است و متاسفانه خطر انتقال ژن هاي مقاومت از سويه هاي مزبور به باكتري هاي حساس رو به تزايد مي باشد. اما در سال 1995Hall وCollis مكانيسم ديگري از انتقال ژن مقاومت به انتي بيوتيك راشناسايي كردند كه توسط عناصري به نام اينتگرون انجام مي شود. اينتگرون ها مجموعه اي ژنتيكي حاوي پروموتر مي باشند كه قادرند عناصر ژنتيكي متحرك موسوم به بسته ژني (gene cassette ) را در خود ادغام كرده وانرا جا بجا نمايند .هدف از انجام اين مطالعه ، تعيين فراواني وجود اينتگرون در بين سويه هاي جدا شده سودوموناس ائوژينوزا، بين بيماران دچار زخم سوختگي مركز سوختگي ولايت رشت مي باشد .تعيين فراواني اينتگرونها در سويه هاي باكتري و ارتباط آن با شدت و گستردگي مقاومت به آنتي بيوتيكهاي مختلف، مي تواند به لحاظ باليني ، مورد استفاده پزشكان قرار گيرد تا در درمان بيماران آلوده به سويه هاي مختلف باكتري مزبور، مناسب ترين آنتي بيوتيك را انتخاب كنند. و همچنين ساير محققين و اپيدميولوژيستهاي كشوري يا جهاني كه خواهان كسب اطلاعاتي در باره ميزان گستردگي و شيوع توالي هاي اينتگرون در بين سويه هاي باكتري سودوموناس ائوژينوزا در اين منطقه هستند مي توانند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند. براساس اطلاعات موجود تاكنون مطالعه اي جهت بررسي اينتگرون ها برروي سودوموناس ائروژينوزا در منطقه وكشور صورت نگرفته است .
واژه‌های کلیدی به فارسی اينتگرون ها -سودوموناس آئروژينوزا-زخم سوختگي
تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۶/۲۸
مدت زمان اجرا به ماه (مصوب) 12 ماه
ضرورت اجرای طرح هدف از این تحقیق ارزیابی میزان خطربالقوه و يا بالفعل وجود اينتگرون در بین سویه های مختلف باکتری سودوموناس ائوژینوزا،جدا شده از زخم های ناشی از سوختگی بیماران مرکز سوانح سوختگی ولایت رشت می باشد . در این تحقیق برآنیم، گستردگی توالی های اینتگرون ها را در سویه های باکتری مذکورتعیین کنیم و ارتباط آن را در ایجاد شدت و گستردگی مقاومت به آنتی بیوتیکهای مختلف مشخص کنیم و همچنین رابطه آماری بین وجود اینتگرون و مقاومت به آنتی بیوتیکهای شایع و رایج در درمان عفونت های حاصل از باکتری سودوموناس ائوژینوزا را تعیین کنیم. تعیین فراوانی اینتگرونها در سویه های باکتری و ارتباط آن را با شدت و گستردگی مقاومت به آنتی بیوتیکهای مختلف می تواند در مسیر درمانی کمک کننده باشد و همچنين ساير محققين و اپيدميولوژيستهاي كشوري يا جهاني كه خواهان كسب اطلاعاتي در باره ميزان گستردگي و شيوع توالي هاي اينتگرون در بين سويه هاي باكتري سودوموناس ائوژینوزا در این منطقه هستند مي توانند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند.
اهداف اجرای طرح -تعیین فراوانی اینتگرون ها در سویه های سودوموناس ائوروژینوزا جدا شده از نمونه های زخم بیماران مرکز سوختگی ولایت رشت 2-تعیین میانگین قطرهاله مقاومت نسبت به هریک از انتی بیوتیک های( آمیکاسین، جنتامایسین، آزترونام ، سفی پیم ، تتراسایکلین، کلرامفنیکل ،سفتازیدیم، ایمی پنم، تازوباکتام ، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین و تری متو پریم – سولفامتاکسازول) در سویه های سودوموناس آئوروژینوز ا حاوی اینتگرون ها 3-تعیین میانگین قطرهاله مقاومت نسبت به هریک از انتی بیوتیک های( آمیکاسین، جنتامایسین، آزترونام ، سفی پیم ، تتراسایکلین، کلرامفنیکل ،سفتازیدیم، ایمی پنم، تازوباکتام ، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین و تری متو پریم – سولفامتاکسازول) در سویه های سودوموناس آئوروژینوزا فاقد اینتگرون ها 4- مقایسه میانگین هاله مقاومت نسبت به هریک از انتی بیوتیک های( آمیکاسین، جنتامایسین، آزترونام ، سفی پیم ، تتراسایکلین، کلرامفنیکل ،سفتازیدیم، ایمی پنم، تازوباکتام ، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین و تری متو پریم – سولفامتاکسازول) در سویه های سودوموناس آئوروژینوزا حاوی و فاقد اینتگرون ها 22 - اهداف كاربردي طرح : 1-تعیین ارتباط نسبی بین حضور انتیگرون ها و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف می تواند در مسیر درمانی کمک کننده باشد
روش اجرای طرح در اين مطالعه جمعيت مورد مطالعه از بين كليه بيماران دچار عفونت سوختگی ، که درمحدوده زمانی یکسال پس از زمان تصویب طرح به بیمارستان سوانح و سوختگی ولایت رشت مراجعه می کنند، انتخاب می شوند . نمونه ها از محل زخم سوختگی بیمارانی که از نظر علائم بالینی وظاهری در زخم،مشکوک به عفونت زخم سوختگی می باشند با توجه به درجه سوختگی (Rule of nine (واستانداردهای موجود (ازقبیل تغییر رنگ موضعی ، وجود پیگمان سبز ،نکروز،پوسته ریزی ..) با استفاده از سوآب جمع¬آوری می گردد. سوآب سطحی آغشته به نمونه در محیط TSB تلقیح می¬شود. محیط ¬ها را به آزمایشگاه انتقال داده و پس از انکوباسیون به مدت 24 ساعت درcْ37، در محیط¬ مک¬کانکی آگاریا EMB agar کشت شده و پس از رشد ، باکتری¬های موجود را جداسازی می¬نماییم. پس از تهیه کشت¬های ایزوله، رنگ¬آمیزی گرم و تست¬های بیو¬شیمیایی شامل آزمایش اکسیداسیون-فرمانتاسیون(OF)با قندهای گلوکز،لاکتوز و مالتوز، هیدرولیز ژلاتین، تست SIM، تولید پیگمان، تست TSI،سیترات، کاتالاز، تست احیای نیترات، MRVP،اکسیداز، اوره¬آز، رشد در دمایC ْ44، و تست اکسیداسیون قندهای آرابینوز، فروکتوز، مالتوز، مانیتول، گالاکتوز، گلوکز، لاکتوز، سوکروز، گزایلوز، جهت شناسایی سودوموناس آئروژينوزا انجام می¬گیرد و با سودوموناس آئروژینوزای استاندارد سوش ATCC 27853 مقایسه می¬شود. (این مرحله درطرح مصوب به شماره: 8602/132/3/پ 20/11/88 انجام می گیرد) در مرحله بعدی ، الگوی حساسیت ومقاومت باکتریهای جدا شده نسبت به آنتي بيوتيك هاي آمیکاسین، جنتامایسین، ایمی پنم، سیپروفلوکساسین، سفتازیدیم ، سفی پیم، پیپراسیلین ، آزترونام، تتراسایکلین ،کلرامفنیکل و تری متوپریم – سولفامتاکسازول با استفاده از روش دیسک دیفیوژن طبق معیار های NCCLSمورد بررسی قرار میگیرد زمان انکوباسیون 24 ساعت می باشد. برای بررسی وجود مجموعه ژنتیکی اینتگرون ها ، جهت جدا سازی DNA ،ابتدا 3 تا5کلنی از باکتریهای شناسایی شده در 2سی سی اب مقطر داخل یک میکروتیوپ حل می کنیم و به مدت 15دقیقه در دور 13400سانتریفوژ کرده ،رسوب حاصل را به مدت 15دقیقه در دمای جوش حرارت داده و سپس با اسپکتوفتومتری غلظت DNAباکتری را تعیین و با استفاده از پرایمر اختصاصی با انجام PCR حضور وعدم حضور اینتگرون ها را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مطالعه ژن اینتگراز مورد PCR قرار می گیرد که اندازه مولکولی توالی مورد PCR 495 bp می باشد.پرایمر مورد استفاده عبارت است از: َTGCGGGTCAAAGATBTGGATTT-3َ-َ5َ- 3 ََََََ-CAACACATGCGTATARAT -َ5 وسپس در آنالیز دادهها برای رسیدن به هدف 1-3 تحقیق (اهداف توصیفی) از فراوانی نسبی , میانگین , فاصله اعتماد 95 درصد فراوانی نسبی و فاصله اعتماد 95درصد میانگین استفاده خواهد شد . و برای رسیدن به هدف 4 تحقیق در صورت نرمالیتی هاله مقاومت انتی نیوتیکی , از آزمون پارامتری t-test independent در غیر این صورت از ازمونهای ناپارامتری استفاده خواهد شد. همه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار اماری SPSS صورت خواهد گرفت .
اعتبار طرح 22138000 ریال
محل تأمین اعتبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
در راستای اولویتهای دانشگاه خير
ارجاع به كمیته اخلاق خير
وضعیت كنونی طرح خاتمه یافته
مجری اصلی --دکتر ایرج نیکوکار--
مجریان ----
همکاران --زینب فلکیان - دکتر احسان کاظم نژاد - کبری علیجانی پور- آزیتا پیشه یار - مجتبی حسین پور--
تغییرات در نظام مدیریتی بله
تاریخ به‌روز رسانی ۱۳۹۰/۳/۱۹
داوران طرح [hidden]
کارشناسان طرح دکتر نجم الله طایفه، مریم شکیبا،
بیان مساله سودوموناس آئروژينوزابه عنوان یک پاتوژن فرصت¬طلب به ویژه در افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی می باشند به طور مثال در زخمهای حاصل از سوختگی¬های شدید مطرح می¬گردد. این باکتری سومین عامل شایع و متداول عفونت¬ های بیمارستانی بعد از اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس است که حدود 10 درصد کل عفونت¬های بیمارستانی را تشکیل می¬دهد. در سالهای اخیر علیرغم معرفی انواع مختلف آنتی¬بیوتیک¬های با فعالیت ضد سودومونایی،این ارگانیسم به علت کسب مقاومت دارویی، عفونت¬های شدیدی را در سوختگی¬ها به وجود آورده است(1،2،3). کاربرد بی رویه آنتی بیوتیکها در درمان عفونتهای باکتریال، موجب انتخاب سویه های مقاوم شده است و متاسفانه خطر انتقال ژن های مقاومت از سویه های مزبور به باکتری های حساس رو به تزاید می باشد(4). تا سالهای اخیر تصور می شد که انتقال مقاومت به آنتی بیوتیکها در باکتری ها عمدتا به طریق كونژوگاسیون و ترانسداكشن توسط پلاسمیدها، فاژها وترانسپوزونهای حمل کننده ژنهای مقاومت صورت می گیرد(5،4). اما در سال 1995Hall وCollis مکانیسم دیگری از انتقال ژن مقاومت به انتي بيوتيك راشناسایی کردند که توسط عناصری به نام اینتگرون انجام می شود(6). اینتگرونها مجموعه اي ژنتیکی هستند که قادرند ، عناصر ژنتیکی متحرک موسوم به بسته ژنی (gene casset) را در خود ادغام کرده وانرا جا بجا کند( 6 ،7 ،8 ). چون اینتگرون حاوی توالی های یک پروموتور هستند می تواند ژن های موجود در بسته ژنی را بیان کنند. بنابراین اینتگرون ها هم بعنوان وکتور بیان ژن و هم بعنوان یک سیستم کلونینگ طبیعی عمل می کنند (5 ،6،7). در نواحی 3َ و 5َ اینتگرون، دو توالی نوکلئوتیدی محافظت شده وجود دارد. اجزاء ضروری ناحیه 5َ تمام اینتگرون ها به قرار زير است : 1-ژ ن اینتگراز(I int ) که برای انزیم ریکامبیناز اختصاص به جایگاه کد شده است . 2- توالی (attI) یک مکان نوترکیب اختصاصی می باشد و در مجاورت ژن int Iقرارگرفته است. توالي مزبور توسط اینتگراز نیز شناسایی می شود وهمچنین به عنوان یک رسپتور برای بسته ژنی بکار میرود . 3- توالی پروموتور که برای بیان ژن های موجود در بسته ژنی که در اینتگرون ادغام شده است، لازم می باشد (9،8،7،6،5،4،( در قسمت3َ اینتگرون کلاس 1 سه جزء به قرار زیر وجو دارد : 1- ژن1∆qace که برای مقاومت به ترکیبات امونیوم چهار تایی ودزانفکتانت ها کد شده است . 2- ژن suII که برای مقاومت به سولفانامید کد گذاری شده است . 3- ORF5 یرای پروتئینی با عملکرد ناشناخته كد شده است . بسته ژني(Gene Cassette) در ناحیه بین 3َ و 5َ اینتگرون ادغام می شود (9،8،7،6،5،4 (. این بسته ها، عناصر ژنی متحرکی هستند که شامل یک یا چند ژن مقاومت به انتی بیوتیک ها می باشند، و نیز یک توالی (attc ) داشته که مکان نوترکیبی اختصاصی اینتگراز است و به عنوان عناصر 59 بازی نیز شناخته می شوند. بسته ژنی فاقد پروموتور هستند. به دو حالت ازاد حلقوی شکل و ادغام شده در مکان ((attI اینتگرون، می توانند وجود داشته باشند . بنابراین همه اینتگرون ها الزاما حاوی بسته ژنی نیستند .اما اگر بسته مزبور در انها ادغام شود، در این حالت بطور قراردادی قسمتي از اینتگرون محسوب خواهد شد. رویداد نوتركيبی اختصاصی به جايگاه توسط انزیم اینتگراز، بین توالی I att انتهای 5َ اینتگرون وتوالی attC )عنصر 59 بازی) انتهای 3َ بسته ژنی رخ می دهد. به موجب این فرآیند، بسته ژنی حلقوی در بین ناحیه´ 3 و´ 5 اینتگرون گیرنده، ادغام می شود (7،6،5 (. عمل نوترکیبی در سیستم نوترکیبی اختصاصی جایگاه بر خلاف سیستم نوترکیبی عمومی تنها توسط انزیم اینتگراز انجام می شود و به پروتئین های تکمیلی ديگر احتیاج ندارد. تعداد متنوع و زیادی از عناصر متحرک ( بسته ژنی) می توانند توسط اینتگراز تشخیص داده شود، بنابراین ادغام بسته های ژنی گوناگونی می توانند در یک اینتگرون اتفاق بیافتد، به همین جهت است که اینتگرون های شامل چندین بسته ژنی مختلف در جهان یافت می شوند. همچنین انزیم اینتگراز می تواند سبب کاتالیز وقایع نوترکیبی شود که به از دست دادن بسته ژنی از یک اینتگرون و ایجاد بسته ژنی آزاد به فرم حلقوی منجر خواهد شد. در نتیجه اینتگرون برای پذیرش ژن های جدید آماده و توانمند خواهد شد (،6،5). در مورد مبداء و ریشه پیدایش بسته ژنی اطلاعاتی در دسترس نیست، بنابر یک فرضیه انها از نسخه برداری معکوس mRNA منشا گرفته اند (2). عناصر 59 بازی نیز ممکن است از یک توالی نوکلئوتیدی اختتام دهنده نسخه برداری، منشا گرفته باشند در حال حاضر بر اساس تجانس پروتئین های اینتگراز، 5کلاس از اینتگرون شناخته شده اند. این اینتگرونهامی توانند در توالی های ادغامی (IS)، پلاسمید قابل کونژیوگاسیون، ترانسپوزون ها و یا در کروموزوم قرار گیرند وهمگی بعنوان یک وسیله انتقال ماده ژنتیکی بین گونه ای، می توانند بکار روند (8 ). طی دهه های پس از کشف آنتی بیوتیکها، تجویز بی رویه آنها برای درمان عفونت های باکتریال، موجب انتخاب و گسترش سویه های مقاوم باکتری ها شده است، بطوری که هم اکنون مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیکهای مختلف به معضل جهانی تبدیل شده است. نتیجه مهم حاصل از این استراتژی غلط درمان، جایگزینی و ایجاد کلون هائی از سویه های مقاوم باکتری ها به جای سویه های حساس مي باشد. این سویه ها می توانند عوامل مقاومت را به سایرسویه ها و حتی گونه های حساس باکتری ها انتقال دهند و بطور تصاعدي جمعیتی رو به تزايد از باکتری های مقاوم را ایجاد کنند. وجود اینتگرون در گونه های باکتری، توانائی مضاعفی را برای کسب عوامل مقاومت ایجاد کرده است. سویه ها ي حاوي اينتگرون توسط روشهای روزمره میکروب شناسی قابل تعیین شدن نیستند و لذا وجود آنها نادیده پنداشته می شود. وجود اينتگرون در باكتري، خواه فاقد بسته ژني باشد و يا واجد آن می تواند آتشی زیر خاکستر تعبیر شود که هر گاه رشد كمي چنين باكتري هائي به حد کافی رسد، کیفیتی غیر قابل کنترل و فاجعه آمیز ایجاد خواهد كرد. هدف از این تحقیق ارزیابی میزان خطربالقوه و يا بالفعل وجود اينتگرون در بین سویه های مختلف باکتری سودوموناس ائوژینوزا،جدا شده از زخم های ناشی از سوختگی بیماران مرکز سوانح سوختگی ولایت رشت می باشد . در این تحقیق برآنیم، گستردگی توالی های اینتگرون ها را در سویه های باکتری مذکورتعیین کنیم و ارتباط آن را در ایجاد شدت و گستردگی مقاومت به آنتی بیوتیکهای مختلف مشخص کنیم و همچنین رابطه آماری بین وجود اینتگرون و مقاومت به آنتی بیوتیکهای شایع و رایج در درمان عفونت های حاصل از باکتری سودوموناس ائوژینوزا را تعیین کنیم. تعیین فراوانی اینتگرونها در سویه های باکتری و ارتباط آن را با شدت و گستردگی مقاومت به آنتی بیوتیکهای مختلف می تواند در مسیر درمانی کمک کننده باشد و همچنين ساير محققين و اپيدميولوژيستهاي كشوري يا جهاني كه خواهان كسب اطلاعاتي در باره ميزان گستردگي و شيوع توالي هاي اينتگرون در بين سويه هاي باكتري سودوموناس ائوژینوزا در این منطقه هستند مي توانند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند.
محل اجرای طرح بیمارستان ولایت
کاربرد نتایج (نظری، کاربردی، توأم) کاربردی
دفعات مشاهده 1414 بار
برگشت به فهرست
Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان