[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: اعضا - زهرا مجد تیموری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]


اسناد و فایل های مرتبط
خانم زهرا مجد تیموری
مربي گروه پرستاری داخلی جراحی
کارشناسی ارشد گرایش آموزش داخلی - جراحی
user130gums.ac.ir
rameshmajd@gmail.com

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان